400050

400050

Εξάτμιση ηλεκτροστατικής βαφής υψηλής αντοχής στον παράγοντα θερμοκρασία